Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
  Κανονισμός Χρήσης
  Κέντρο Διαχείρισης
  Κίνηση Δικτύου
  Εργαλεία
 
Χάρτες
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
   
<< Οικοσελίδα / Δίκτυο / Κανονισμός Χρήσης
Αποδεκτή Τακτική Χρήσης

Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΔ παρέχονται για να υποστηρίζουν ανοικτή έρευνα και εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες σε Κυπριακούς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς οργανισμούς όπως επίσης και σε ερευνητικούς κλάδους οργανισμών που επιβεβαιωμένα ασχολούνται με ελεύθερη επικοινωνία στο ακαδημαϊκό επίπεδο και έρευνα.  Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μόνο εφόσον ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με την αποδεκτή τακτική χρήσης και εκπληρώνει πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις του αναφορικά με την συνεισφορά του για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης.

Για να δικαιούται κάποιος οργανισμός ή οντότητα πρόσβαση στις από το ΚΕΑΔ παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Οργανισμοί που ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (δημόσιοι - ιδιωτικοί)

  2. Οργανισμοί, φορείς ή άτομα που έχουν κερδίσει επίσημα ερευνητικά προγράμματα (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κυβέρνηση, εξωτερικοί φορείς)

  3. Οποιαδήποτε άλλη οντότητα η οποία επιβεβαιωμένα δραστηριοποιείται σε Ερευνητικούς ή Ακαδημαϊκούς τομείς

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρως αιτιολογημένη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΑΔ.

Οι αποδεκτές χρήσεις κατά ανάγκη πρέπει να συνάδουν με ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του ΚΕΑΔ θα αναθεωρείται σταδιακά για να εξασφαλίζεται συνέπεια με τον πρωταρχικό ρόλο χρήσης της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Νοείται ότι η συμμόρφωση με τους εκάστοτε νέους κανόνες εγκατάστασης και διαμόρφωσης συστημάτων στο δίκτυο και κανόνες ασφαλείας και χρήσης όπως αυτοί κατά καιρούς ανακοινώνονται από το κέντρο διαχείρισης του ΚΕΑΔ. (Network Operations Centre-NOC - noc@ucy.ac.cy).

Οι μη αποδεκτές χρήσεις συμπεριλαμβάνουν:

  • Χρήση για κερδοσκοπικές ή πολιτικές ενέργειες.

  • Εκτεταμένη χρήση για προσωπική ή ιδιωτική εργασία, ή για χρήση η οποία απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Κύπρου.

  • Χρήση με σκοπό την εισαγωγή ιών ή άλλων προγραμμάτων στο ΚΕΑΔ με σκοπό την κακόβουλη καταστροφή συστημάτων ή πληροφοριών.

  • Χρήση με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό ή πληροφορίες που ευρίσκονται συνδεδεμένα στο ΚΕΑΔ ή σε άλλα δίκτυα στα οποία προσφέρεται πρόσβαση μέσω του ΚΕΑΔ.

  • Επέμβαση στον μηχανογραφικό εξοπλισμό που αποτελεί το δίκτυο σπονδυλικής στήλης ή η εισαγωγή εξοπλισμού στο δίκτυο σπονδυλικής στήλης.

  • Μεταφορά του δικαιώματος πρόσβασης δίχως εξουσιοδότηση από το κέντρο διαχείρισης του ΚΕΑΔ. Συμπεριλαμβάνει την δωρεάν ή επί πληρωμή παροχή υπηρεσίας από σημεία εκτός των υποστατικών των συμβεβλημένων Ινστιτούτων, για οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, των συνεργατών, των ερευνητών και των σπουδαστών φοιτητών.

Η χρήση του ΚΕΑΔ για μη αποδεκτές και μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες θα οδηγήσει σε αποσύνδεση από το δίκτυο και νομική δίωξη.

2004, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Τελευταία Ενημέρωση: 6/10/2014
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ