Θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση

Προσωπικά Στοιχεία

Εκπαίδευση και Προσόντα

Παρακάτω μπορείτε να καταδείξετε την Εκπαιδευτική σας Κατάρτιση

Μέση ΕκπαίδευσηΑνώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση

Περιγραφή Αντικειμένου Σπουδών

Παρακαλώ περιγράψτε σύντομα το αντικείμενο των σπουδών σας (θέματα, εξειδίκευση κλπ.)

Πιστοποιητικά Επαγγελματικών και λοιπών εξετάσεων

Γνώση Γλωσσών

Χρησιμοποιήστε το δείκτη για να δηλώσετε το επίπεδο γνώσης για τις γλώσσες που κατέχετε.
1: Μέτρια, 2: Καλή, 3: Πολύ καλή, 4: Εξαίρετη

Ελληνικά

Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1

Αγγλικά

Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Εαν χειρίζεστε τρίτη γλώσσα, παρακαλώ δηλώστε την εδώ.
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Εαν χειρίζεστε τέταρτη γλώσσα, παρακαλώ δηλώστε την εδώ.
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1
Επιλεγμένη τιμή: 1

Επαγγελματική Εμπειρία

Παρακαλώ δηλώστε την πρότερη επαγγελματική σας εμπειρία

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Άλλες Πληροφορίες

Αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία επιθυμείτε να δώσετε που μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησης σας